ЗА НАС

„ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ - БЪЛГАРИЯ” ЕАД е регистрирана през 2021год., с основен предмет на дейност електроизграждане. С ясното съзнание за безкомпромисната конкуренция в тази сфера, водено от амбицията да се докаже и наложи успешно сред водещите фирми в тази област, ръководството на Дружеството си поставя конкретни цели – да си проправи път сред опитните и успешните контрагенти, като компенсира липсата на доказан опит с назначаването на висококвалифициран инженерно-технически, административен и производствен екип с дългогодишен опит в извършването на строително-монтажни дейности в електроенергийния сектор.

„ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ - БЪЛГАРИЯ” ЕАД се представлява от инж. Димитър Ангелов – Изпълнителен директор. Персоналът на Дружеството обхваща административен и производствен сектор и, към момента, наброява повече от 50 души.

Административното звено включва квалифициран инженерен състав, специалисти и администратори, разположени в модерен офис в централната част на София.

Производственият сектор се помещава в отделна база в с. Казичане и е съставен от опитни електромонтажни и строителни кадри, с дългогодишен опит в изграждането на въздушни електропроводни линии 110,220 и 400 kV и ел. подстанции от електроенергийната система на Република България.

Дейности

„ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ - БЪЛГАРИЯ” ЕАД разполага със собствена строителна механизация и МПС, включваща леки и тежкотоварни автомобили, багери, автокранове, автовишки, теглително-спирателни машини OMAC за теглене и регулиране на проводници, както и със собствени машини, инструменти и оборудване, позволяващи срочното и качествено изпълнение на възложените строително-монтажни работи.

Наличието на опитен персонал, производствена база и собствен автопарк със строителна механизация, МПС-та, инструменти и съоръжения, позволява на Дружеството да насочи усилията си към изпълнение на своя основен предмет на дейност: проучване, монтаж и строителство на обекти в областта на енергийната инфраструктура.

Насочвайки усилията си към удовлетвореността на клиентите и качеството на изпълнение на възложените работи, в „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ - БЪЛГАРИЯ” ЕАД  се внедрява интегрирана система за управление на качеството, отговаряща на стандарт ISO 9001:2015 с обхват на сертификация, свързан с основния предмет на дейност на фирмата. Сертификацията е извършена от „BUREAU VERITAS”.

electricity-tower

Въздушни електропроводни линии

Цялостно изграждане на електропроводи високо напрежение 110/220/400 kV

opgw_

OPGW

Мълниезащитни въжета с оптични влакна (OPGW)

trafopost-

Външно ел. захранване

СрН и НН, изграждане на ТП

power-station

Подстанции

Изграждане на електрически подстанции до 400kV част от електроенергийната система на Република България

Поддръжка

Изграждане и поддръжка на улично, районно, парково и сградно осветление

Удостоверения

„ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ - БЪЛГАРИЯ” ЕАД  е вписана в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения от Камара на Строителите в България за изпълнение на строежи със следния обхват:

ТРЕТА ГРУПА – строежи от енергийната инфраструктура

Строежи от ВТОРА до ПЕТА категория

ПЕТА ГРУПА – отделни видове СМР съгласно КИД–2008,

сектор „Строителство” с изброени класове